Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 5, 2016 at 22:30 pm
Administratorzy: Marcin Chabior [mchabior@sum.edu.pl]
Adres: https://polon.nauka.gov.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

POL-on jest to zintegrowany system informacji o o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Jego istotnym zadaniem jest  stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

POL-on gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych). W systemie dostępna jest również baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych. Pewna część systemu dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej.

Ważne funkcjonalności

 1. Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych
  Rejestr odzwierciedla strukturę szkolnictwa wyższego i nauki. Gromadzone dane są publicznie dostępne i zbierane w celach informacyjnych. Rejestr posiada funkcjonalność, która pozwala na uzyskanie informacji o systemach jakości wdrożonych we wskazanej instytucji, czy jednostce organizacyjnej.
 2. Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe
  Rejestr ten umożliwia uzyskanie informacji o jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach nauki i sztuki.
 3. Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
  Zestawienie informacyjne prezentujące wszystkie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jakie zostały nadane jednostkom.
 4. Ogólnopolski wykaz studentów
  Zawiera najistotniejsze informacje o studentach przyjętych na studia i studiujących zarówno w trybie stacjonarnym jaki i niestacjonarnym, takie jak: dane osobowe, liczba punktów ECTS oraz zakres korzystania z pomocy materialnej. Rejestr sporządzony w celu kontroli wydatkowania pomocy materialnej i odpłatności za studia.
 5. Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich
  Rejestr prowadzony w celu weryfikacji spełnienia przez jednostki naukowe minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów, jak również kontroli wieloetatowości pracowników i posiadanych przez uczelnie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych.
 6. Sprawozdawczość uczelni
  Gromadzone dane mają na celu  usprawnienie procesu i odciążenie uczelni,  poprzez  zastąpienie sprawozdania finansowego składanego do GUS, MNiSW i Ministerstwa Finansów jednym standardowym sprawozdaniem.
 7. Wykaz działalności upowszechniających naukę
  Zadaniem wykazu jest zbieranie danych o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych Instytucjom lub jej pracownikom. Jak również gromadzenie informacji o konferencjach naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem była jednostka.
 8. Rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury
  Ogólnodostępna baza gromadząca informacje o zasobach badawczych jednostek naukowych w celu ich popularyzacji dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników zarówno w sektorze naukowym jak i przemysłowym.
 9. Wykaz patentów i dokonań
  Gromadzi informacje na temat otrzymanych patentów, zgłoszonych wynalazków, praw ochronnych i autorskich, jak również wdrożonych produktów czy wyników badań.
 10. Ankieta jednostki
  Sprawozdanie, do złożenia którego są zobowiązane wszystkie jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową z budżetu państwa. Na podstawie ankiety wyliczana jest ocena parametryczna dotychczasowej działalności jednostki określona za pomocą kategorii jednostki naukowej.
 11. System wyborczy CKdsST
  Za pomocą systemu zostały przeprowadzone pierwsze w Polsce całkowicie elektroniczne wyborczy do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Zasady nadawania uprawnień

Uprawnienia do pracy w systemie POLon mogą uzyskiwać wyłącznie pracownicy jednostek wymienionych w Załączniku nr 3 Zarządzenia nr 155/2015 w sprawie: zasad przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Nadanie uprawnień (login i hasło) jest możliwe po zrealizowaniu czynności opisanych w § 2 ww. zarządzenia przy czym wniosek o założenie konta należy przesłać zarówno do Koordynatora Systemu POLon w SUM jak również do Centrum Informatyki i Informatyzacji, które posiada uprawnienia techniczne do nadawania uprawnień w systemie.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych