Ostatnia modyfikacja treści: Luty 10, 2019 at 20:56 pm
Administratorzy: Artur Miś [amis@sum.edu.pl]
Adres: https://aleph.sum.edu.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Aleph  jest to zintegrowany system biblioteczny marki Ex Libris umożliwiający elektroniczny dostęp on-line czytelników do katalogu zbiorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz  zarządzanie zbiorami książkowymi oraz kontami czytelników.

Katalog zawiera informacje o zbiorach wszystkich bibliotek sieci uczelnianej SUM i obejmuje

 • wydawnictwa zwarte (książki),
 • wydawnictwa ciągłe (czasopisma),
 • zbiory specjalne (przeźrocza, kasety wideo, audio, CD-ROM).

Katalog elektroniczny w systemie Aleph poprzez moduł OPAC (On-line Public Access Catalog – Katalog Powszechnego Dostępu) umożliwia czytelnikom szybkie i wielostronne przeszukiwanie zbiorów w trybie on-line. Pełni on rolę komunikatora pomiędzy bibliotekarzem a czytelnikiem poprzez automatycznie generowane informacje.  Czytelnik ma możliwość:

 • anonimowo przeglądać katalog;
 • zamawiać i rezerwować dokumenty po zalogowaniu/autoryzacji w systemie;
 • uzyskać informacje o stanie swojego konta bibliotecznego (m.in. o listach zamówionych lub wypożyczonych książek, terminach rezerwacji, terminach zwrotu i naliczanych karach w przypadku przetrzymywania wypożyczonych książek).

Cechy ogólne systemu:

System oferuje przyjazny użytkownikom obieg informacji i intuicyjne interfejsy użytkownika zwiększające  szybkość pracy użytkowników a szerokie  możliwości  rozbudowy i rozwoju umożliwiają bibliotece dostosowanie do ich specyfiki środowiska pracy

System wykorzystując standardy takie jak XML, OAI, LDAP,OpenURL,  ISO ILL i RFID , możliwość pracy sieciowej  pozwala ma  bezproblemową interakcję z innymi bazami danych i systemami. ALEPH pracujący w oparciu  o bazę Oracle zapewnia przy tym pełne wsparcie standardu Unicode, a integrację z systemami innych producentów umożliwia dzięki wykorzystaniu bramki XML, jak również przez standardowe protokoły Z39.50 i ODBC. System  zapewnia pełne wsparcie Unicode wraz obsługą  wieloalfabetowych tekstów.

System działa w trybie klient-serwer w oparciu o bazę Oracle . Użytkownik  bibliotekarz  do komunikacji z systemem  wykorzystuje intefejs  (GUI) który zapewnia bibliotekarzowi przejrzyste środowisko pracy. Aleph posiada własny serwer WWW z zewnętrznym interfejsem OPAC,

System Aleph składa się z trzech zasadniczych warstw:

 1. Najwyżej położona jest Warstwa Usług i Logiki Prezentacji. W skład wchodzi: interfejs użytkownika – GUI, oraz klientów Z39.50  obsługujących zdalne wyszukiwanie i pobieranie informacji.
 2. Warstwa środkowa  to usługi aplikacyjne , obsługuje logikę aplikacji (logikę biznesową) i łączącą serwery z interfejsem in/out i poziomem bazodanowym Oracle. Usługi aplikacyjne obejmują poziom API, używany przez system do bezpośredniego dostępu do danych i ich przetwarzania.
 3. Najniższą warstwą  jest poziom Oracle – warstwa Usług i Logiki Danych.

Raportowanie i wszelkie operacje z użyciem danych wyjściowych są oparte na standardowym szablonie XML Schema. XML jest również stosowany na ekranach informacyjnych GUI.

Ważne funkcjonalności

 1. OPAC  (akronim od słów Online Public Access Catalog)  – publicznie dostępny przez Internet katalog zbiorów biblioteki. Biblioteka udostępnia dwa interfejsy katalogu: OPAC Aleph oraz system Primo, agregujący informację o różnych typach zbiorów (w tym elektronicznych)
 2. Katalogowanie zbiorów
 3. Gromadzenie / Czasopisma
 4. Udostępnianie zbiorów
 5. Współdzielenie zasobów
 6. Rezerwacja zbiorów

Uzupełnieniem funkcji Aleph’a w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach jest narzędzie  Primo integrujące wyszukiwanie nie tylko w tradycyjnych zasobach papierowych dostępnych w OPAC-u ale także w zasobach elektronicznych dostępnych na co dzień na wielu platformach cyfrowych. Dzięki konsolidacji z narzędziem SFX udostępniliśmy Państwu najskuteczniejsze  dostępne obecnie narzędzie do wyszukiwania materiałów naukowych.

Zasady nadawania / zmiany / wycofania uprawnień

Lp. Rodzaj czynności Opis dodatkowy Osoby odpowiedzialne
za wykonanie czynności
1 Złożenie wypełnionego i zaakceptowanego przez przełożonego wniosku dołączonego do procedury . W przypadku braku dedykowanego formularza. wniosek ma formę pisma w postaci papierowej.

We wniosku należy określić:

§  Dane osoby – właściciel konta

§  system informatyczny oraz moduły

Złożenie wniosku następuje drogą kancelaryjną. Pracownik,

przełożony pracownika

 

2 Wstępna weryfikacja wniosku pod względem formalnym Pracownik biura ECI lub jednostki zarządzającej systemem informatycznym.
3 Przekazanie wniosku bibliotekarzowi systemowemu, weryfikacja merytoryczna wniosku

 

W przypadku braku niezbędnych danych, bądź występowania błędów i niejasności bibliotekarz systemowy  kontaktuje się z osobą wnioskującą celem uzupełnienia wniosku. Bibliotekarz systemowy
4 Sprawdzenie dostępności posiadanych licencji W przypadku braku licencji obejmujących wnioskowany dostęp należy uruchomić procedurę zakupu licencji do istniejącego systemu. Rejestracja w systemie jest wstrzymana do momentu zakupu licencji. Powiadamiany jest o tym fakcie Wnioskodawca. Jednostka wnioskodawcy występuje ze stosownym zapotrzebowaniem na zakup. Bibliotekarz systemowy, Pracownik biura ECI lub jednostki zarządzającej systemem informatycznym.
5 Rejestracja użytkownika w systemie, nadanie unikalnego identyfikatora, wygenerowanie hasła początkowego. Bibliotekarz systemowy
6 Wpis do Ewidencji Użytkowników Systemu Informatycznego Bibliotekarz systemowy
7 Przekazanie identyfikatora i hasła początkowego użytkownikowi Konfiguracja oprogramowania klienckiego, krótki instruktaż w zakresie zmiany hasła oraz bezpiecznego użytkowania systemu. Bibliotekarz systemowy
8 Zmiana hasła początkowego na hasło znane tylko użytkownikowi konta Pracownik – użytkownik systemu
Wniosek o nadanie / zmianę / odebranie uprawnień do pracy w systemie Aleph

Materiały szkoleniowe

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W SYSTEMIE ELEARNINGOWYM  

Materiały szkoleniowe znajdują się na platformie elearningowej SUM. Aby uzyskać do nich dostęp należy:

 1. Utworzyć konto dostępowe w systemie elearningowym https://elearning.sum.edu.pl (zgodnie z instrukcją)
 2. Zalogować się do systemu elearningowego podając login i hasło wprowadzone przy zakładaniu konta
 3. Wybrać opcję “KLUCZ GRUPY” oznaczoną ikoną żółtego klucza i wpisać właściwy klucz dostępowy, zgodny z tematyką szkoleniową (dostępne klucze: aleph, edysk, testyelektroniczne, poczta, legitymacja, zdalnapraca, egeria)
 4. Przejść do katalogu szkoleń Centrum Informatyki
 5. Uruchomić materiał szkoleniowy odpowiadający wprowadzonemu kluczowi
 6. Po zakończeniu – należy wylogować się z systemu (ikona wylogowania dostępna jest u dołu lewej części strony)

Dodatkowe materiały szkoleniowe:

 1. Strona dystrybutora systemu: http://aleph.pl/produkty/aleph/
 2. Materiały dla bibliotekarzy systemowych i administratorów systemu (informatyków): http://knowledge.exlibrisgroup.com/aleph
 3. Materiały pomocnicze dla czytelników: http://bibliotekawiki.sum.edu.pl/doku.php?id=elektroniczny_katalog_zbiorow_sum_-_aleph:wstep

Informacja dodatkowa:
Biblioteka organizuje szkolenia dla czytelników w zakresie obsługi katalogu online.

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych