Ostatnia modyfikacja treści: Styczeń 27, 2017 at 19:39 pm
Administratorzy: Marcin Chabior [mchabior@sum.edu.pl]
Adres: https://polon.nauka.gov.pl
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

POL-on jest to zintegrowany system informacji o o nauce i szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego oraz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Jego istotnym zadaniem jest  stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie do polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie.

POL-on gromadzi dane o wszystkich polskich jednostkach naukowych, do których publiczny dostęp wynika z ustaw i rozporządzeń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (rejestry szkół wyższych, informacje o kierunkach i profilach kształcenia, zagregowane dane liczbowe dotyczące studentów, pracowników naukowych i wiele innych). W systemie dostępna jest również baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych. Pewna część systemu dostępna jest jedynie dla pracowników administracji publicznej.

Ocena parametryczna jednostek 2017

Ważne funkcjonalności

 1. Podstawowe dane jednostek naukowych i uczelni wyższych
  Rejestr odzwierciedla strukturę szkolnictwa wyższego i nauki. Gromadzone dane są publicznie dostępne i zbierane w celach informacyjnych. Rejestr posiada funkcjonalność, która pozwala na uzyskanie informacji o systemach jakości wdrożonych we wskazanej instytucji, czy jednostce organizacyjnej.
 2. Rejestr uprawnień do nadawania stopni naukowych przez jednostki uczelni wyższych oraz instytuty badawcze i naukowe
  Rejestr ten umożliwia uzyskanie informacji o jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w poszczególnych dziedzinach i dyscyplinach nauki i sztuki.
 3. Zestawienie uprawnień do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia
  Zestawienie informacyjne prezentujące wszystkie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia jakie zostały nadane jednostkom.
 4. Ogólnopolski wykaz studentów
  Zawiera najistotniejsze informacje o studentach przyjętych na studia i studiujących zarówno w trybie stacjonarnym jaki i niestacjonarnym, takie jak: dane osobowe, liczba punktów ECTS oraz zakres korzystania z pomocy materialnej. Rejestr sporządzony w celu kontroli wydatkowania pomocy materialnej i odpłatności za studia.
 5. Rejestr pracowników naukowych i nauczycieli akademickich
  Rejestr prowadzony w celu weryfikacji spełnienia przez jednostki naukowe minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów, jak również kontroli wieloetatowości pracowników i posiadanych przez uczelnie uprawnień do nadawania stopni i tytułów naukowych.
 6. Sprawozdawczość uczelni
  Gromadzone dane mają na celu  usprawnienie procesu i odciążenie uczelni,  poprzez  zastąpienie sprawozdania finansowego składanego do GUS, MNiSW i Ministerstwa Finansów jednym standardowym sprawozdaniem.
 7. Wykaz działalności upowszechniających naukę
  Zadaniem wykazu jest zbieranie danych o nagrodach i wyróżnieniach przyznanych Instytucjom lub jej pracownikom. Jak również gromadzenie informacji o konferencjach naukowych, których organizatorem lub współorganizatorem była jednostka.
 8. Rejestry nieruchomości, infrastruktury, laboratoriów i aparatury
  Ogólnodostępna baza gromadząca informacje o zasobach badawczych jednostek naukowych w celu ich popularyzacji dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników zarówno w sektorze naukowym jak i przemysłowym.
 9. Wykaz patentów i dokonań
  Gromadzi informacje na temat otrzymanych patentów, zgłoszonych wynalazków, praw ochronnych i autorskich, jak również wdrożonych produktów czy wyników badań.
 10. Ankieta jednostki
  Sprawozdanie, do złożenia którego są zobowiązane wszystkie jednostki ubiegające się o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową z budżetu państwa. Na podstawie ankiety wyliczana jest ocena parametryczna dotychczasowej działalności jednostki określona za pomocą kategorii jednostki naukowej.
 11. System wyborczy CKdsST
  Za pomocą systemu zostały przeprowadzone pierwsze w Polsce całkowicie elektroniczne wyborczy do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.

Zasady nadawania uprawnień

Uprawnienia do pracy w systemie POLon mogą uzyskiwać wyłącznie pracownicy jednostek wymienionych w Załączniku nr 3 Zarządzenia nr 155/2015 w sprawie: zasad przekazywania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Nadanie uprawnień (login i hasło) jest możliwe po zrealizowaniu czynności opisanych w § 2 ww. zarządzenia przy czym wniosek o założenie konta należy przesłać zarówno do Koordynatora Systemu POLon w SUM jak również do Centrum Informatyki i Informatyzacji, które posiada uprawnienia techniczne do nadawania uprawnień w systemie.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE  

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych