Ostatnia modyfikacja treści: Listopad 10, 2016 at 21:13 pm
Administratorzy: Michał Nowak [net@sum.edu.pl]
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Realizacja nowych podłączeń sieciowych jest działaniem pociągającym za sobą określone koszty, których wysokość zależy bezpośrednio od skali planowanej rozbudowy. Tym samym zanim zostanie złożone zapotrzebowanie na rozbudowę sieci należy skontaktować się z Centrum Informatyki i Informatyzacji celem weryfikacji koniecznego zakresu prac, co pozwoli uszczegółowić informacje wprowadzane na dokumencie zapotrzebowania i ułatwi określenie wartości szacunkowej. Jeżeli planują Państwo zakup aparatury medycznej, która wymaga przyłącza sieciowego lub też organizowane jest w jednostce nowe stanowisko pracy w miejscu, w którym brak jest dostępu do sieci należy dokonać zgłoszenia z możliwie największym wyprzedzeniem czasowy. Wykonanie przyłącza bowiem nie wiąże się wyłącznie z ułożeniem okablowania i koryt instalacyjnych ale często pociąga za sobą konieczność zakupu określonego urządzania lub urządzeń sieciowych (przełączniki, mediakonwertery itp.), które w zdecydowanej większości wymagają przeprowadzenia zakupu na drodze postępowania przetargowego. Określone przepisami prawa terminy mogą okazać się na tyle długie, że uruchomienie przyłącza będzie możliwe po terminie dostawy aparatury lub uruchomieniu nowego stanowiska pracy.

W przypadku sieci WiFi są one instalowane wyłącznie w wybranych punktach na terenie SUM, w których na codzień gromadzą się pracownicy lub studenci (aule, korytarze przed aulami, okolice dziekanatów, biblioteki itp.). Obecnie urządzenia sieci bezprzewodowej zamontowane są w 98 punktach Uczelni. Pełnią one wyłącznie funkcję uzupełniającą w stosunku do sieci kablowych i tworzone są z myślą o urządzeniach mobilnych. Poziom ich zabezpieczeń jest inny niż sieci kablowych, które posiadają znacznie wyższe przepustowości oraz umożliwiają dostęp do pewnych usług, które z poziomu sieci WiFi nie mogą być udostępniane. Z tego też powodu sieci WiFi nie są zakładane w ramach Katedr oraz Zakładów SUM.

Prywatny komputer w sieci SUM

Żaden komputer prywatny nie może być podłączany do sieci SUM bez pisemnej zgody, wydawanej przez JM Rektora (należy tym samym zwrócić się o taką zgodę do JM Rektora, uzasadniając odpowiednio konieczność użytkowania prywatnego urządzania komputerowego na terenie Uczelni). Kwestie te reguluje regulamin sieci SUMnet. Wydanie zgody związane jest ponadto z podpisaniem oświadczenia, które reguluje granice odpowiedzialności Pracownika i Uniwersytetu w zakresie użytkowania komputera.

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

  1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
  2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
  3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
  4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
  5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
  6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
  7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych