Ostatnia modyfikacja treści: Luty 10, 2019 at 20:49 pm
Administratorzy: Magdalena Rykaczewska-Konecka [mrykaczewska@sum.edu.pl];
Adam Siedlaczek [adams@sum.edu.pl]
Adres: system nie jest dostępny poprzez przeglądarkę internetową
Zgłoś problem: https://zgloszenia.sum.edu.pl

Informacje ogólne

Zintegrowany System Informatyczny Egeria jest narzędziem wspomagającym i usprawniającym zarządzanie Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach oraz oferującym wsparcie w procesach podejmowania decyzji, niezbędnych do funkcjonowania jednostek sektora publicznego takich jak Nasza Uczelnia, w dzisiejszych warunkach ekonomicznych i prawnych.

System ZSI Egeria został stworzony w oparciu o przepisy i standardy polskiego prawa z uwzględnieniem wymogów stawianych przed nowoczesnymi systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie.

System Egeria działa w godzinach pracy użytkowników (7:30 – 15:30). W wyjątkowych sytuacjach za zgodą pisemną Władz Uczelni praca w systemie możliwa jest w godzinach: 07:00 – 18:00

System ZSI Egeria posiada budowę modułową. W Naszej Uczelni wdrożone zostały następujące moduły:

 • CSS – Centralny Słownik Systemu
 • CKK – Centralna Kartoteka Kontrahentów
 • CTL – Controlling
 • EDK – E-Deklaracje
 • EK – Ewidencja Kadrowa
 • GR – Generator Raportów
 • GM – Gospodarka Magazynowa
 • KG – Księga Główna
 • NZ – Należności-Zobowiązania
 • PL – Płace
 • PRJ – Projekty
 • SP – Sprzedaż
 • ST – Środki Trwałe
 • ZA – Zamówienia

Na dzień dzisiejszy w ZSI Egeria pracuje ok. 200 pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Ważne funkcjonalności

Szeroki zakres funkcjonalności w systemie Egeria daje wsparcie wielu pracownikom Naszej Uczelni w realizacji swoich zadań stanowiskowych. Egeria wspomaga zarówno prowadzenie sprzedaży jak i zakupów we współpracy z magazynami i zaopatrzeniem. Rejestruje prace badawcze i monitoruje ich realizację. Umożliwia rejestrację i przebieg zatrudnienia pracowników oraz generację i przelew elektroniczny wynagrodzenia dla nich. Umożliwia również przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną. Współpracuje z wieloma systemami zewnętrznymi takimi jak Płatnik, HMS, JPK, ING Business OnLine etc…

Atutem Egerii jest wbudowany Generator Raportów. Jest to niezastąpione narzędzie do generowania i modulowania danych zgromadzonych w systemie. Pozyskane dane można dowolnie sortować, filtrować, grupować, sumować porównywać etc… Wszystko to możliwe jest dzięki elastyczności Generatora Raportów i jego funkcjonalnościom przypominającym dobrze znanego użytkownikom excela.

Zasady nadawania uprawnień

O tym kto powinien mieć uprawnienia do pracy w ZSI Egeria decyduje kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona.

Jeśli w określonej jednostce zachodzi potrzeba nadania uprawnień dla nowego użytkownika wówczas kierownik tej jednostki występuje z wnioskiem do kierownika ECI o przydzielenie takowych uprawnień (wyłącznie drogą kancelaryjną). Jeśli dany użytkownik nabywa prawa po innym użytkowniku to we wniosku winna być zawarta prośba o przeniesienie licencji z jednego pracownika na rzecz drugiego. Po akceptacji wniosek zostaje przekazany do realizacji administratorom ZSI Egeria, którzy założą odpowiednie konta, przeniosą licencje i na koniec zainstalują system użytkownikowi i przeprowadzą podstawowe szkolenie z logowania i użytkowania systemu. W przypadku, gdy kierownik jednostki wnosi o przyznanie dodatkowej licencji, administratorzy systemu weryfikują, czy na wskazany moduł są jeszcze wolne licencje. Jeśli tak, to wniosek trafia do realizacji. Jeśli nie to trzeba wdrożyć procedurę zakupu nowych licencji.

Materiały szkoleniowe

Pracując w systemach informatycznych lub korzystając z usług informatycznych należy bezwględnie przestrzegać następujących zasad:

 1. Dokonywać zmiany haseł dostępowych co 30 dni (o ile system sam tego nie wymusza)
 2. Używać hasel bezpiecznych tj. składających się z min. 8 znaków i zawierających małe i duże litery oraz cyfry i znaki specjalne
 3. Nie udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim
 4. Nie przechowywać loginów i haseł w miejscach łatwo dostępnych
 5. Sporządzać kopie zapasowe swoich danych (o ile nie realizuje tego sam system)
 6. Nie otwierać podejrzanych załączników z poczty elektronicznej lub podejrzanych plików przekazywanych na nośnikach pamięci
 7. Nie otwierać stron internetowych, do których kierują załączniki z podejrzanych korespondencji mailowych